Regulamin

Regulamin

Nowogrodzkiej Grupy Biegowej Fiber

 

        1.Organizator

– Założycielem Nowogrodzkiej Grupy Biegowej Fiber  jest Stowarzyszenie Fiber z siedzibą w Nowogrodzie Bobrzańskim, 66-010 ul. Topolowa 9.

– Strona internetowa Grupy: https://www.facebook.com/Nowogrodzka-Grupa-Biegowa-Fiber-1858081450976661/

– Adres email: nowogrodzka.grupa.biegowa@gmail.com

  1. Cel istnienia grupy

– Promocja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

– Organizacja imprez biegowych, w tym biegów ulicznych i przełajowych oraz cyklicznych spotkań biegowych o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

– Uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze całego kraju, a także poza jego granicami.

– Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia.

– Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Stowarzyszenia.

– Przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. chuligaństwo, alkoholizm, narkomania, poprzez promowanie prozdrowotnej postawy.

– Promocja aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych.

– Promocja miasta i gminy Nowogród Bobrzański

  1. Warunki uczestnictwa

Członkostwo w Nowogrodzkiej Grupie Biegowej jest równoznaczne  ze złożeniem deklaracji członkowskiej

– Uczestnikiem grupy może zostać wyłącznie członek Stowarzyszenia Fiber z terminowo

opłaconą składką członkowską. Rezygnacja z członkostwa ze stowarzyszenia Fiber jest równoznaczna z

opuszczeniem Nowogrodzkiej Grupy Biegowej Fiber.

– Uczestnictwo w grupie jest dobrowolne, niepoprzedzone żadną weryfikacją osiągnięć

sportowych.

– Zgłoszenie chęci uczestnictwa należy dokonać poprzez złożenie deklaracji dostępnej na stronie internetowej stowarzyszenia .

– Członkostwo w Grupie ustaje na skutek:

  1. a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
  2. b) wykluczenia przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy,
  3. c) wykluczenia przez Zarząd z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Klubu,
  4. d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

         4. Obowiązki członka grupy

– Członek grupy zobowiązuje się dbać o dobre imię Nowogrodzkiej Grupy Biegowej Fiber, w szczególności reprezentując grupę oraz stowarzyszenie Fiber  na zawodach.

Od uczestników wymagana jest kultura osobista, przestrzeganie regulaminów zawodów oraz zasady fair play.

– W czasie startów w zawodach należy posługiwać się nazwą grupy/ stowarzyszenia, którą przy rejestracji należy wpisać w pole “Klub / Nazwa Klubu”.

  1. Nowogrodzka Grupa Biegowa Fiber realizuje swoje cele przez:

– Organizowanie wspólnych treningów i spotkań biegowych.

– Organizowanie oraz wspieranie organizacji imprez biegowych na terenie miasta i gminy Nowogród Bobrzański .

– Prowadzenie działań integrujących środowisko biegaczy.

– Współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej oraz władzami sportowymi przy realizacji celów Grupy.

– Podejmowanie inicjatyw budowy ścieżek biegowych.

– Promowanie miasta i gminy Nowogród Bobrzański , poprzez uczestnictwo w licznych imprezach biegowych na terenie kraju i poza jego granicami.

– Organizowanie wyjazdów dla członków Klubu na imprezy sportowo-rekreacyjne na terenie kraju i za granicą.

– Współpracę z innymi instytucjami o podobnych celach.

– Prowadzenie strony internetowej Klubu.

– Działania marketingowo – promocyjne.

       6. Postanowienia końcowe

–  Członek Grupy bierze udział w działaniach grupy/stowarzyszenia  z własnej i

nieprzymuszonej woli, jak również na własną odpowiedzialność.

–  Uczestnik / członek grupy bierze udział w działaniach grupy oraz treningach na własną odpowiedzialność, organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia.

–  Uczestnik przystępując do grupy wyraża zgodę na publikację wizerunku oraz własnych

wyników na stronie internetowej organizatora, stowarzyszenia , grupy biegowej,  facebooku oraz w innych mediach.

–  W sytuacjach spornych, w sprawach niezdefiniowanych przez niniejszy regulamin,

rozstrzygnięcia dokonuje zarząd Stowarzyszenia oraz kierownictwo Nowogrodzkiej Grupy Biegowej Fiber