Regulamin

REGULAMIN  OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

W STOWARZYSZENIU –  FIBER

ważny od 9.04.2016 r,

                                                                        § 1.

 1. Niniejszy Regulamin określa tryb, terminy, sposób i warunki opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia – FIBER.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

2.1. Stowarzyszeniu – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie – „FIBER”

2.2. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Stowarzyszenia – „FIBER”

2.3. składce – należy przez to rozumieć składkę członkowską

2.4. regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH W STOWARZYSZENIU – „FIBER”

 1. Regulamin uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

                                                                      § 2.

 1. Regularne opłacania składek należy do podstawowych obowiązków statutowych członka Stowarzyszenia.
 2. O wysokości składki decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podjęte w drodze uchwały.
 3. Dokumentację związana z opłacaniem składek prowadzi Zarząd Stowarzyszenia.

                                                                      § 3.

 1. Składka członkowska opłacana może być za okres kwartalny, półroczny lub roczny do końca danego roku.
 2. Składkę można opłacać w formie przelewu bankowego, pocztowego na konto bankowe Stowarzyszenia lub bezpośrednio do władz zarządu stowarzyszenia za pokwitowaniem.
 3. Nr rachunku: Bank „BGŻ”   67 2030 0045 1110 0000 0393 4480
 4. Dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki jest dowód wpłaty, zawierający w tytule co najmniej:

4.1. imię i nazwisko członka, którego składka dotyczy,

4.2. okres za który składka jest opłacona.

 1. W przypadku braku wskazania przez wpłacającego danych określonych w § 3 pkt. 2, umożliwiających identyfikację członka, którego składka dotyczy, wpłatę pozostawia się do wyjaśnienia, zaś składkę traktuje się jako nieopłaconą.

                                                                      § 4.

 1. Obowiązek opłacania składki rocznej w pełnej wysokości spoczywa na tych członkach, którzy zostali przyjęci do Stowarzyszenia do dnia 31 marca danego roku.
 2. Członkowie którzy zostali przyjęci w poczet członków Stowarzyszenia w terminie od 01 kwietnia do 30 czerwca, opłacają składkę w wysokości odpowiadającej wysokości składki ¾ składki rocznej,
 3. połowę składki rocznej opłacają członkowie przyjęci do Stowarzyszenia w terminie od 1 lipca do 30 września.
 4. członkowie przyjęci w poczet członków stowarzyszenia w ostatnim kwartale t.j. od 1 października do 31 grudnia opłacają ¼ składki rocznej.
 5. Nowo przyjęci członkowie mają obowiązek wpłacenia składki oraz wpisowego do końca roku, w którym zostali przyjęci do Stowarzyszenia.

                                                                      § 5.

 1. W wyjątkowych sytuacjach członek Stowarzyszenia może wystąpić do Zarządu z pisemnym umotywowaniem wniosku o opłacenie składki w innym terminie, niż wskazanym w Regulaminie lub o zgodę na spłatę zadłużenia w ratach.
 2. Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwały, czy i na jakich zasadach prośba członka Stowarzyszenia została uwzględniona.
 3. Opłata składek w innym terminie lub spłata zadłużenia w ratach nie zwalnia członka z obowiązku terminowego opłacania bieżących składek zgodnie z ustaleniami niniejszego Regulaminu.

                                                                      § 6.

 1. Ewidencja składek Stowarzyszenia prowadzona przez osobę wskazaną w § 2 pkt. 3 jest wyłączną podstawą do określenia praw i obowiązków członka Stowarzyszenia w sprawach składek.
 2. Na podstawie prowadzonej Ewidencji Składek Członkowskich Stowarzyszenia, osoba wskazana w § 2 pkt. 3 sporządza wykaz członków Stowarzyszenia, którzy uiścili składkę,

że wskazaniem okresu za który składka została zapłacona.

 1. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Członek ma prawo zwrócić się do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej o sprawdzenie prawidłowości sporządzenia jego ewidencji składek.
 3. Zarząd lub Komisja Rewizyjna w zależności do którego organu członek skierował swoje żądanie o którym mowa w pkt. 4, ma obowiązek ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie 30 dni od daty zgłoszenia tego zastrzeżenia.
 4. W sytuacjach losowych członka mających wpływ na możliwość uiszczenia składki, Zarząd może podjąć uchwałę o zawieszeniu obowiązku uiszczenia składki, jednak nie dłużej niż na okres 12-ciu miesięcy i raz na trzy lata.
 5. Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zawieszenie obowiązku uiszczenia przez członka składek na rzecz Stowarzyszenia może być dłuższe niż okres 12-ciu miesięcy.

                                                                      § 7.

 1. Rozróżnia się następujące rodzaje składek:

1.1. składka Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia,

1.2. składka Członka Wspierającego Stowarzyszenia,

 1. Członkowie Honorowi Stowarzyszenia są zwolnieni z płacenia składek.

                                                                      § 8.

 1. Wysokość składki dla Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia jest ustalana na czas nieokreślony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w drodze podjętej uchwały w głosowaniu jawnym.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie zmiany wysokości składek na dany rok winna być podjęta do dnia 31 stycznia każdego roku.
 3. Wysokość składek ustala się w wysokości:

3.1. dla członków zwyczajnych – w wysokości 60 zł rocznie, (t.j. 15,00 zł na kwartał lub 30 zł na okres półroczny),

3.2. dla członków wspierających – w wysokości zadeklarowanej składki,

 1. zmianę wysokości składek członkowskich Walne Zebranie Członków może uchwalić na wniosek zarządu stowarzyszenia lub grupy ¼ członków stowarzyszenia.

                                                                      § 9.

 1. Nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składek do 31 stycznia następnego roku stanowi podstawę wykluczenia ze Stowarzyszenia członka Stowarzyszenia przez Zarząd
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu, z tytułu zalegania z opłatą składek przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia za pośrednictwem Zarządu, który zobowiązany jest do wniesienia tego odwołania do porządku obrad najbliższego Zebrania jakie odbędzie się po dacie wpływu przedmiotowego odwołania.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w sprawie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu z tytułu zalegania z opłatą składek, jest ostateczne.

                                                                      § 10.

Członek Stowarzyszenia usunięty ze Stowarzyszenia z powodu nie opłacania składek może starać się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia, po uiszczeniu zadłużenia powstałego do daty jego wykluczenia z tytułu zalegania z opłatą składek i wniesienia wpisowego w podwójnej wysokości.

                                                                      § 11.

 1. Ustala się kwotę jednorazowego wpisowego do Stowarzyszenia w wysokości 10,00 zł.
 2. Wysokość kwoty wpisowej ustalana będzie na tych samych zasadach jak wysokość składki członkowskiej, czyli na zasadach określonych w § 8 pkt. 1 i 2.
 3. Członkowie – założyciele Stowarzyszenia zwolnieni są z wpłaty wpisowego.
 4. Osoby przyjęte w poczet członków stowarzyszenia do końca 2014 roku zostają zwolnione z opłaty wpisowego.
 5. Uiszczenie wpisowego jest warunkiem przyjęcia do Stowarzyszenia i należy dokonać go na tych samych warunkach jak opłatę składki o której mowa w § 4 pkt. 5.

                                                                      § 12.

 1. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Zarząd, kierując się obowiązującymi przepisami prawa, statutem Stowarzyszenia oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w sprawie jego przyjęcia, gdzie Regulamin ten stanowi integralna część tej uchwały.
 3. Regulamin zostaje podany do wiadomości wszystkim członkom Stowarzyszenia w sposób przyjęty w tym Stowarzyszeniu.