Statut

STATUT STOWARZYSZENIA „FIBER”

$ 1

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę:  ”FIBER” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych.

2. Siedziba stowarzyszenia znajduje się w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Topolowej 9 a terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

$ 2

 CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

1. Celem Stowarzyszenia jest propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, poszukiwanie pasji życiowych oraz dróg rozwoju osobistego.

2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) aktywne uczestnictwo w organizacji i przygotowaniu zajęć sportowych dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,

b) angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

c) promocja zdrowego trybu życia, poprzez aktywność ruchową dzieci i młodzieży, jako alternatywa dla nałogów,

d) organizację i współorganizację imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym,

e) propagowanie turystyki, jako formy aktywnego spędzania czasu,

f) współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej, sportu z innymi stowarzyszeniami i organizacjami. Organizowanie turniejów, imprez integracyjnych festynów oraz akcji popularyzujących sport.

g) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, t.j. ochrona i promocja zdrowia poprzez sport i turystykę,

h) promowanie regionu (miasta, gminy, powiatu) jako ośrodka przyjaznego aktywnym formom spędzania wolnego czasu,

i) udział w imprezach sportowych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym oraz międzynarodowym,

j) pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych,

k) integracja rodzin i środowisk lokalnych,

l) współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń i sprzętu sportowego,

ł) organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym oraz opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, zgodnie obowiązującymi w tej materii przepisami prawa,

m) prowadzenie działalności charytatywnej i integracyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych,

n) udział w życiu społeczno-kulturalnym w zakresie promocji zdrowia, edukacji, rekreacji i wypoczynku poprzez organizowanie  imprez kulturalnych, festynów, spotkań i wyjazdów integracyjnych,

 

$  3

 CZŁONKOWIE  – PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie i zostanie przyjęta na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

5. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

7. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

8. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

9. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b )przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

d) godne reprezentowanie barw Stowarzyszenia.

e) płacenie regularne składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

10. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

11. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

12. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

13. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b) wykluczenia przez Zarząd:

• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

• z powodu nie płacenia składek na ustalonych zasadach za okres pół roku,

• na pisemny wniosek pięciu członków Stowarzyszenia

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d) śmierci członka.

14. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebranie Członków. Uchwała Walnego Zebrania członków jest ostateczna.

 

$  4

 WŁADZE STOWARZYSZENIA

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

4. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

W Walnym Zebraniu  Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

5. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

6. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie stowarzyszenia lub w inny sposób (np. e-mail, list polecony, strona internetowa).

W przypadku braku wymaganej ilości członków na zebraniu Walne Zebranie Członków  zwoływane jest w drugim terminie po upływie 15 minut od momentu planowanego rozpoczęcia pierwszego terminu. Do odbycia się Zebrania i podjęcia uchwał w drugim terminie nie jest wymagane uzyskanie quorum.

7. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

8. Obrady Walnego Zebrania Członków odbywają się zgodnie z Regulaminem Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia a Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.

9. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalania zmian statutu,

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) uchwalanie budżetu,

g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

11. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym prezesa oraz  wiceprezesa.

Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.

12. Zarząd działa w oparciu o Regulamin Zarządu Stowarzyszenia. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

13. Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej 2 członków Zarządu, w tym Prezesa i wiceprezesa lub skarbnika.

14. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie  z wiceprezesem lub skarbnikiem.

15. Do kompetencji Zarządu należą:

a) realizacja celów Stowarzyszenia,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

h) przyjmowanie i skreślanie członków.

16. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

17. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz członków.

18. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu,

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

19. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

$  5

 MAJĄTEK I FUNDUSZE

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich,

b) darowizn, spadków, zapisów,

c) dotacji i ofiarności publicznej.

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

$  6

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.